คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แนวโน้มของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4Ps ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด

             โดยใช้กิจกรรมการจำลองอาชีพประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่

              เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ประเภทของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แนวโน้มของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 4Ps ผลิตภัณฑ์  ราคา ช่องทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาดมีทักษะที่จำเป็น  มีประสบการณ์  มีเจตคติที่ดีต่อการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่