ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โครงสร้างภาษา HTML การฝึกปฏิบัติการจัดและตกแต่งข้อความ การจัดการรูปภาพ การสร้างตาราง  การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ การสร้างแบบฟอร์ม การสร้างเฟรม  และสร้างเว็บไซต์ได้ 

        โดยใช้กระบวนการปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การสืบค้นข้อมูลในการพัฒนาเว็บเพจ เว็บไซต์ด้วยภาษา  HTML และประยุกต์ใช้งานได้

        เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการพัฒนาเว็บเพจ เว็บไซต์และทำงานอย่างมุ่งมั่น    มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต และตรงต่อเวลา