ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ   องค์ประกอบและหลักการพื้นฐานของระบบการสื่อสาร  ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมายของโพรโทคอล  ความหมายของอินเทอร์เน็ต  การเข้าถึง  การใช้งานอินเทอร์เน็ต  และผลกระทบจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต  การสร้างงานนำเสนอข้อมูลด้วยแอปพลิเคชันออนไลน์   การวิเคราะห์และคำนวณข้อมูลขั้นสูง 
          โดยใช้กระบวนการฝึกปฏิบัติ  การคิดวิเคราะห์  และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆ  เช่น  ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  แอปพลิเคชันออนไลน์  ทักษะพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ทักษะการค้นคว้าข้อมูลเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ
          เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  การคิดวิเคราะห์    การแก้ปัญหา  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของระบบ อย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม และมีจิตสำนึกรับผิดชอบถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรม