1.มาตรฐานการเรียนรู้


2.คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์  การบวก  การลบ  การคูณ  และการหารจำนวนเต็ม  สมบัติของจานวนเต็ม  และการนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง  เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารเศษส่วน  และการนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วน   ไปใช้ในชีวิตจริง  ทศนิยม  ค่าประจำหลักของทศนิยม  การเปรียบเทียบทศนิยม  การบวก  การลบ  การคูณ  การหารทศนิยม (ไม่รวมผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมซ้ำ) ความสัมพันธ์ของเศษส่วนกับทศนิยม  การนำความรู้  เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง  และจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ  การเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก  การคูณและการหารเลขยกกำลัง  เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก  การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ การอธิบายภาพสองมิติที่ได้จากการมอง  ด้านหน้า  ด้านข้าง  และด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ  และรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์ แบบรูปและความสัมพันธ์ คำตอบของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว  สมบัติของการเท่ากัน  การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว และการนำความรู้เกี่ยวกับสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียวไปใช้ในชีวิตจริง

           โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยการปฏิบัติจริง ทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ แก้ปัญหา  การให้เหตุผล และนำความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

            เพื่อให้เห็นคุณค่าและมีเจตนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทางานได้อย่างเป็นระบบ  มีระเบียบ  มีความรับผิดชอบ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

3.ตัวชี้วัด

ค 1.1 ม.1/1 เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง
ค 1.3 ม.1/1 เข้าใจและใช้สมบัติของการเท่ากันและสมบัติของจำนวน เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ค 2.2 ม.1/2 เข้าใจและใช้ความรู้ทางเรขาคณิตในการวิเคราะห์หาความ สัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
รวม 3 ตัวชี้วัด