คำอธิบายรายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การบํารุงรักษาเครื่องมือและเครื่องมือกลเบื้องต้น งานวัดและตรวจสอบ งานร่างแบบ งานเลื่อย งานสกัด งานตะไบ งานเจาะ งานลับคมตัด งานทําเกลียว งานเครื่องมือกลเบื้องต้น และการประกอบชิ้นงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแผนคลี่  การถ่ายแบบ การเข้าขอบ การทํา ตะเข็บ การยํ้าหมุด การบัดกรี(Soldering) การขึ้นรูปด้วยการพับ ดัด ม้วนเคาะและประกอบชิ้ นงาน