รายวิชาการงานอาชีพ1 (พื้นฐาน) รหัสวิชา ง 21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียนตลอดหลักสูตร  40 ชม./ภาคเรียน 2  ชม./สัปดาห์ จำนวนหน่วยกิต  1.0  หน่วยกิต

             

2.  คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาวิเคราะห์ ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์และคุณค่าของงานประดิษฐ์ สามารถจำแนกประเภทของงานประดิษฐ์ กระบวนการในงานประดิษฐ์  การประดิษฐ์ของใช้ ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่น งานประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ วางแผนการใช้และเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

                มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการเลือกใช้วัสดุในการประดิษฐ์ชิ้นงานประเภทของใช้  ของตกแต่งจากวัสดุในท้องถิ่น สามารถทำงานเป็นหมู่คณะ   รักการทำงาน  เห็นคุณค่าแนวทางการประกอบอาชีพงานประดิษฐ์  มีเจตคติที่มีคุณธรรม  จริยธรรมต่ออาชีพ  ช่วยเสริมสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพสุจริต พึ่งพาตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

3.  ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

                ง.1.1 ม 1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

                                     ม ½ ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานด้วยความเสียสละ

ม 1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

ง 4.1  ม 1/1 อธิบายแนวทางการเลือกอาชีพ

          ม 1/2  มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

          ม 1/3 เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ