ศึกษางานอาชีพธุรกิจ การประกอบธุรกิจตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการอาชีพธุรกิจ ธุรกิจการค้าและการบริการ การจัดการการเงินและการบัญชี เรียนรู้วิธีการประกอบธุรกิจ หลักการพื้นฐาน
ในการตัดสินใจประกอบธุรกิจ การวิเคราะห์ทักษะที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจ และการเขียนโครงงานอาชีพธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
          โดยใช้ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการตัดสินใจ
ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการบริการ และทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี
ในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ
          เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ประกอบการที่ดี มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัด คุ้มค่า
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ