ศึกษาและฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาโดยเน้นฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการจัดการด้านการเรียน การแสวงหาความรู้ การเข้าสู่สังคมและการศึกษาต่อ รวมทั้งเชื่อมโยงความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น อธิบาย/เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยค ข้อความ สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต และบทกลอนของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ  ใกล้ตัว ประสบการณ์  สถานการณ์  ข่าว/  เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานต่าง ๆ คำชี้แจง คำอธิบาย และคำบรรยายที่ฟังและอ่านอธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่าง ๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง จับใจความสำคัญ  วิเคราะห์ความสรุปความ ตีความ  และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี  พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

โดยใช้ทักษะทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ อธิบาย ตีความ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ เห็นคุณค่าของการเรียนภาษาอังกฤษ มีทักษะในการสื่อสาร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ มีความเป็นไทย รักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน

 

ผลการเรียนรู้

1. เข้าใจ และวิเคราะห์ลักษณะของข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ ได้

2. อธิบาย เปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างโครงสร้างประโยคถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

3. พูด อธิบาย แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับประเด็นปัญหาในชุมชน และ เหตุการณ์ที่น่าจะเป็นไปได้

4. ฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในท้องถิ่นและสามารถตอบคำถามได้

5. เข้าใจความหมายของป้ายนิเทศ, สัญลักษณ์, ตาราง, ฉลากยา, คู่มือต่าง ๆ ได้ เป็นอย่างดี

6. บอกความหมายของคำศัพท์ที่พบบ่อยในข้อสอบ และหลักการเดาความหมายของ คำศัพท์

7. ใช้เทคนิคการอ่านในการทำข้อสอบแบบต่าง ๆ ได้ เช่น เทคนิคการหาความ คิดหลัก การวิเคราะห์คำตอบตามทฤษฎีความน่าจะเป็น

รวม  7  ผลการเรียนรู้