ใช้ภาษาในการพูดโทรศัพท์ การซื้อขายสินค้า สถานการณ์ใน ร้านอาหาร การเข้าพักในโรงแรม สื่อสารระหว่างบุคคล  สถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน  ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมเลือกใช้ภาษาน้ำเสียงและกริยาท่าทางในการสนทนาในสถานการณ์ ในโรงพยาบาล บนถนน สถานีตำรวจ ตามระดับของภาษา มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สนทนา และเขียนข้อมูลในการสัมภาณ์เข้าเรียนต่อและทำงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ต่างๆ ข่าว/ เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ใน  ความสนใจของสังคม

          โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง สถานการณ์จริง บทบาทสมมติ เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการสื่อสาร มีมารยาทในการสนทนา มีความเชื่อมั่นในตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน