ศึกษาวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต การเลือกใช้ ดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย         การประดิษฐ์ของใช้ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย หน้าที่และบทบาทของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน การดูแลรักษาบ้าน ทำความสะอาด จัด ตกแต่งบ้านและโรงเรียน การปลูกพืช ขยายพันธุ์พืช หรือเลี้ยงสัตว์ การบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน การดำเนินการทางธุรกิจ การตัดเย็บและดัดแปลงเสื้อผ้า การเก็บถนอม และแปรรูปอาหาร การติดตั้ง ประกอบ ซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านและโรงเรียน

        โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการทำงานร่วมกัน การอภิปรายขั้นตอนการทำงาน ทักษะการจัดการระบบงานและระบบคน ทักษะการแสวงหาความรู้ ทักษะการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยี และทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน เน้นการปฏิบัติเพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

           เพื่อให้ผู้เรียนมีลักษณะนิสัยที่ดีในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม ความประณีต ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีความคิดสร้างสรรค์ รักความเป็นไทย ภูมิใจในผลสำเร็จของงาน สามารถนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว และสังคมในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง