ศึกษาการอ่านออกเสียงคำ  วลี  ข้อความ  ประโยค  นิทาน  บทร้อยกรอง  บทสนทนา เรื่องสั้น   บอกความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ  การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย   ปฏิบัติตามและใช้คำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำ  คำชี้แจง  พูดและเขียนบรรยาย  แสดงความต้องการ  ขอความช่วยเหลือ  การตอบรับและปฏิเสธ  การแนะนำตนเอง  กิจวัตรประจำวัน  ประสบการณ์  สิ่งแวดล้อม  แสดงความคิดเห็นเรื่องเกี่ยวกับตนเอง  ทั้งในสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ

โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้  การคิดวิเคราะห์  การสืบค้น  การฝึกปฏิบัติโดยใช้รูปแบบการแสดงบทบาทสมมุติ  การใช้สถานการณ์จำลอง  สรุปใจความสำคัญที่ได้จากการวิเคราะห์   ระบุและเลือกข้อมูล  ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่าน   สามารถสื่อสารด้วยภาษา  น้ำเสียง  และกิริยาท่าทางสุภาพเหมาะสม

เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  ความสามารถในการสื่อสาร  ความสามารถในการคิด  นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิต  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  ซื่อสัตย์  รักการอ่าน  มารยาทในการอ่านและสนทนา  มีความมุ่งมั่นในการเรียน  กล้าแสดงออกและมีความเชื่อมั่นในตนเอง