เข้าใจคำถาม ประโยค ข้อความสั้นๆ และสามารถอธิบายเกี่ยวกับสถานการณ์และกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน การเดินทาง สนทนาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้ภาษาเพื่อบอกความต้องการของตนเอง การบอกคุณค่าและเปรียบเทียบลักษณะต่างๆของสิ่งของ การต่อรอง การสนทนาให้ข้อมูลพูดถามตอบรับ ปฏิเสธ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถเขียนและบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและการวางแผนสิ่งที่ต้องการให้เกิดในอนาคตได้ โดยการพูด อ่านและเขียนตัวอักษรจีน 

โดยใช้กระบวนการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดวิเคราะห์ ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการรับสารและส่งสารได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้อง เข้าถึงสารได้อย่างชัดเจนทั้งในสถานการณ์จำลองและสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการอ่าน มุ่งมั่นในการทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยมีจิตสาธารณะ มีความรัก ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

เพื่อให้เห็นคุณค่าและเกิดประโยชน์ของการเรียนภาษาจีน สามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม