คำอธิบายรายวิชา 

รายวิชา ภาษาอังกฤษ 3  รหัสวิชา อ22101                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1

เวลาเรียน  60  ชั่วโมง/ภาคเรียน       จำนวน  3  ชั่วโมง/สัปดาห์     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จำนวน  1.5  หน่วยกิต

***********************************

          เข้าใจคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงง่ายๆ ที่ฟังและอ่านในการทำอาหารและเครื่องดื่ม การประดิษฐ์ การใช้ยา/สลากยา หรือการบอกทิศทาง อ่านออกเสียงข้อความ ข่าว นิทาน ประกาศ และบทร้อยกรอง (Poem) สั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุ ตีความประโยคและข้อความ ตีความ/ถ่ายโอนข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text information) เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว อาหาร เครื่องดื่ม การซื้อขาย สุขภาพ และลมฟ้าอากาศ ระบุหัวเรื่อง (Topic) ใจความสำคัญ (Main idea) และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทาน เรื่องสั้นและสื่อประเภทต่าง ๆ (Authentic texts)

          สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การพูดแทรกอย่างสุภาพ พูดชักชวนได้เหมาะสมตามมารยาทสังคม ใช้คำขอร้อง คำแนะนำ คำชี้แจงตามสถานการณ์ต่าง ๆ พูดและเขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่างได้อย่างเหมาะสม พูดและเขียนโดยใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยค และข้อความที่ใช้ในการขอให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่างเหมาะสม พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบอย่างเหมาะสม พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง กิจวัตรประจำวัน ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว พูดเขียนสรุปใจความสำคัญ/แก่นสาระ (Theme) ที่ได้จากการวิเคราะห์เรื่อง/เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของสังคม พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนาด้วยความสุภาพเหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สามารถบรรยายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่และประเพณีของเจ้าของภาษา เข้าใจความเหมือนและแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลอง วันสำคัญ และชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ภาษาอังกฤษในการค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น จากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษาและชุมชน ตลอดทั้งใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้น/ค้นคว้า ความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

          เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ มีเจตคติที่ดี เห็นประโยชน์และคุณค่าของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

 


มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

     ต 1.ม.2/ม.2/ม.2/ม.2/4

     ต 1.2  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/ม.2/5

     ต 1.ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3

     ต 2.1  ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3

     ต 2.2  ม.2/1  ม.2/2

     ต 3.1  ม.2/1

     ต 4.1  ม.2/1

     ต 4.2  ม.2/1  ม.2/2

     รวม  21  ตัวชี้วัด