หลักสูตรรายวิชา ชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว20216 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 60 ชม./ภาคเรียน  3 ชม./สัปดาห์ จำนวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

1.  มาตรฐานการเรียนรู้

               สาระ ชีววิทยา

ข้อ 1. เข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สารที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  การแบ่งเซลล์ และการหายใจระดับเซลล์

ข้อ 2. เข้าใจส่วนประกอบของพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและคายน้ำของพืช การลำเลียงของพืช การสังเคราะห์ด้วยแสง การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต และการตอบสนองของพืช รวมทั้งนำความรู้ไปใช้ประโยชน์         

2.  คำอธิบายรายวิชา

ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต สมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิต การศึกษาชีววิทยาและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อพืช โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ และกระบวนการลำเลียง

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์  เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์  หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน  สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา  มีจิตวิทยาศาสตร์  เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์  มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

3.  ผลการเรียนรู้

               1. สืบค้นข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับลักษณะที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต

               2. อธิบายและสรุปเกี่ยวกับกระบวนการทางชีววิทยา ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

               3. นำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาออกแบบการทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับชีววิทยา

               4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษา

                   ด้วยกล้องจุลทรรศน์

               5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์แบบต่างๆ

               6. อธิบายและเปรียบเทียบ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและแบบไมโอซิส

               7. สืบค้นข้อมูล ทดลอง อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับเนื้อเยื่อของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของ

                   พืชดอก การแลกเปลี่ยนแก๊สและการคายน้ำ และกระบวนการลำเลียง