คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

 

รหัสวิชา ท30206 รายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1                                       เวลา  40  ชั่วโมง   จำนวน 1  หน่วยกิต

 

          ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียน อันได้แก่ ลีลาหรือโวหารในการเรียบเรียง การเขียนบรรยาย การเขียนอธิบาย การเขียนพรรณนา การเขียนบันทึก การเขียนคำกล่าวในโอกาสต่าง ๆ การเขียนบันเทิงคดี และการแต่งคำประพันธ์ โดยใช้กระบวนการเขียนมาผลิตงานเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาสาระ ถูกต้อง ครบถ้วน เลือกใช้ถ้อยคำสำนวนโวหารอย่างสละสลวยก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน น่าอ่าน

โดยใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางภาษา กระบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเขียนมาฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดทักษะ ความชำนาญในงานเขียนสื่อสารตามโอกาสต่าง ๆ ด้วยรูปแบบที่เหมาะสมทั้งเนื้อหา จุดมุ่งหมาย

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน เห็นคุณค่า และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาไทย และมีนิสัยรักการอ่าน การเขียนและมีมารยาทในการเขียน

 

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

 

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ ประเภท และหลักการเขียนบรรยายและพรรณนา

          2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบันทึก เขียนบันทึกประเภทต่าง ๆ แล้วนำไปปรับใช้

ในชีวิตประจำวันได้

          3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนคำกล่าวในโอกาสต่าง ๆ และเขียนคำกล่าวในโอกาสต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามรูปแบบและเหมาะสมกับสถานการณ์ กาลเทศะ และบุคคล

          4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนบันเทิงคดีและเขียนงานเขียนบันเทิงคดีประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการแต่งคำประพันธ์และแต่งคำประพันธ์ประเภทต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         

รวมทั้งหมด   5   ผลการเรียนรู้