คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์ 3 พื้นฐาน รหัสวิชา ว22101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 60 ชม./ภาคเรียน  3 ชม./สัปดาห์ จำนวนหน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนโนนสูงศรีธานี


           ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ สืบค้นข้อมูล และอธิบายโครงสร้างและการทำงานของ ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์  ความสัมพันธ์ของระบบต่าง ๆ ของมนุษย์ หลักการและผลของการใช้ สารละลาย ชนิดของตัวทำละลาย ตัวถูกละลาย การหาปริมาณความเข้มข้นของสารละลาย  การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย วิธีป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี พลังงานการเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอนพลังงาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ ในการสืบเสาะหาความรู้ การแก้ปัญหา มีความสามารถในการสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

          เพื่อให้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตและดูแลสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม และเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

 

ผลการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

          ว 1.2      ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม.2/5  ,  ม.2/6 ,ม.2/7  ,  ม.2/8  ,  ม.2/9  ,  ม.2/10  ,  ม.2/11  ,  ม.2/12 ,  ม.2/13  ,  ม.2/14  , 

  ม.2/15  ,  ม.2/16  ,  ม.2/17

          2.1      ม.2/4  ,  ม.2/5 , ม.2/6

2.3     ม.2/1  ,  ม.2/2  ,  ม.2/3  ,  ม.2/4  ,  ม.2/5  ,  ม.2/6