คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  การงานอาชีพ เป็นรายวิชาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในงานเกษตร  การจัดการทำงานอย่างมีระบบ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม  ทำงานด้วยความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ขยัน  ซื่อสัตย์  ประหยัด    อดออม  มุ่งมั่นใช้พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี     มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต  รอบคอบ  ปลอดภัย  สะอาดและมีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต

             โดยการจัดประสบการณ์ศึกษา ค้นคว้าความรู้เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืช การเตรียมการก่อนการปลูกพืช การปลูกพืชที่เหมาะสมในท้องถิ่น การขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆ การดูแลรักษาพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิตและการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว 

             นำความรู้ที่ได้จาการจัดประสบการณ์มาปฏิบัติการเตรียมการก่อนการปลูกพืช  ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร  ปฏิบัติการเตรียมพื้นที่  ปฏิบัติการปลูกพืช  ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช ปฏิบัติการดูแลรักษาพืช   ปฏิบัติการเก็บเกี่ยวและจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว"                                                                                                         

ตัวชี้วัด                                                                                                                                                 

ง 1.1 ม.1/1 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกพืช                                                    

ง 1.1 ม.1/1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเตรียมการก่อนการปลูกพืช

ง 1.1 ม.1/1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชที่เหมาะสมในท้องถิ่นได้ด้วยความประหยัดและคุ้มค่า

ง 1.1 ม.1/1 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการขยายพันธุ์พืชแบบต่าง ๆได้

ง 1.2 ม.1/2 มีความรู้และความเข้าใจในการดูแลรักษาพืชด้วยความประหยัดและคุ้มค่า

ง 1.2 ม.1/2 ปฏิบัติการดูแลรักษาพืชด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบและปลอดภัย

ง 1.2 ม.1/2 มีความรู้และความเข้าใจในการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช

ง 1.2 ม.1/2 มีความรู้และความเข้าใจในการจัดการผลผลิตพืช

มีทั้งหมด 8 ตัวชี้วัด