คำอธิบายรายวิชา
                                           รายวิชา ศิลปะ1 รหัสวิชา ศ21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
              เวลาเรียน 40 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จำนวน 1.0 หน่วยกิต
                                                                  *********************************
           ระบุและบรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์และสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทัศนธาตุ หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบ หลักการจัดองค์ประกอบ การวาดภาพทิวทัศน์ ภาพหุ่นนิ่งและทัศนียภาพ จำแนกประเภทของงานประติมากรรม ลักษณะของงานประติมากรรม
           โดยใช้วิธีการสังเกตและสำรวจสิ่งแวดล้อมอย่างอิสระ เน้นกิจกรรมกลุ่มและการจัดระบบความคิดเป็นแผนภาพความคิด ใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ผลงาน ศึกษาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถสร้างงานทัศนศิลป์โดยเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการ
สร้างงานให้ได้ประสิทธิภาพเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและงานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ชื่นชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน


ตัวชี้วัด ศ 1.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 , ม.1/5 ,ม.1/6

รวม 6 ตัวชี้วัด