คำอธิบายรายวิชา

 

        รายวิชาภาษาไทย 1                                                                 รหัสวิชา ท 31101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

        ภาคเรียนที่ 1    เวลาเรียน  40 ชั่วโมง/ภาคเรียน                            จำนวน  2 ชั่วโมง/สัปดาห์        

        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                   จำนวน  1.0  หน่วยกิต

**********************************************************************

ศึกษาการอ่านออกเสียงร้อยแก้ว  ประเภทบทความ  นวนิยาย  และความเรียง  บทร้อยกรองประเภท โคลง  ฉันท์  กาพย์  กลอน ร่าย และลิลิต  จับใจความ สรุปความ ตีความ  แปลความ  และขยายความสื่อประเภทข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์   สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในชุมชน  บทความ  นิทาน  เรื่องสั้น  บทเพลง  วรรณคดีใน

การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เขียนอธิบาย เขียนเชิญชวน  เขียนจดหมายกิจธุระ กรอกแบบรายการ        และมีมารยาทในการเขียน

            การพูดสรุปแนวคิด  การแสดงความคิดเห็น  การวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา  ความน่าเชื่อถือ

และประเมินเรื่องที่ฟังและดู  รู้จักเลือกฟังและดูสื่ออย่างมีวิจารณญาณ เพื่อกำหนดแนวทางนำไปประยุกต์ใช้             ในการดำเนินชีวิต  และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

            การอธิบายธรรมชาติของภาษา  ลักษณะของภาษา  การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

            หลักการวิเคราะห์  วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมเบื้องต้น ในเรื่องจุดมุ่งหมายของการแต่ง  การพิจารณารูปแบบ เนื้อหา  กลวิธี  การวิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านเนื้อหา  ด้านวรรณศิลป์  ด้านสังคมและวัฒนธรรม        เรื่องคำนมัสการคุณานุคุณ  อิเหนา ตอนศึกกะหมังกุหนิง  นิทานเวตาลเรื่องที่ 10  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

            โดยใช้กระบวนการอ่าน  กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  กระบวนการเขียน  กระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการคิด กระบวนการทางภาษา  การะบวนการเรียนรู้ความเข้าใจ 

             เพื่อเห็นคุณค่าของการนำความรู้จากการอ่าน  การเขียน  การฟัง  ดู  และพูด  มีนิสัยรักการอ่าน  การเขียน 

มีมารยาทในการอ่าน   การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด พร้อมทั้งนำหลักการใช้ภาษา  ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  มีความสำนึกและภูมิใจในวรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ